Ouderbetrokkenheid

Op MKC Mio Mondo waarderen ouderbetrokkenheid en de participatie van ouders bij schoolactiviteiten. Hoe kun je als ouder participeren bij Mio Mondo?

Ouderraad (OR)

De inbreng van ouders bij de gang van zaken op onze school, krijgt onder meer vorm door het werk van de ouderraad. De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij onze school stimuleren en organiseren.

De OR is nauw betrokken bij het organiseren van diverse evenementen: sinterklaas, kerst, schoolreisjes, zomerfeest en open ochtenden voor ouders. Er is altijd hulp nodig. Meldt u aan via Social Schools.

Ieder jaar ontvangt u van de school een brief over de inning van de vrijwillige ouderbijdrage en de verplichte bijdrage voor het schoolreisje bij deelname. Hoewel deze algemene bijdrage vrijwillig is, kan de school het niet zonder stellen. Hiermee worden de activiteiten bekostigd, die uw kind ten goede komen en niet vergoed worden door rijk of gemeente. Ieder jaar presenteert de school de begroting aan de MR. De begroting moet jaarlijks worden goedgekeurd door de MR. Het geld van de ouders wordt door de directie van de school beheerd. In overleg met OR en de MR wordt de besteding hiervan en de verantwoording afgestemd.

Hulpouders

Knutselouders, (voor)leesouders, begeleiders bij uitstapjes, luizenouders die helpen bij de luizencontrole, hulpouders in de schoolbieb en ouders die helpen bij feesten en evenementen georganiseerd door de ouderraad, worden enorm gewaardeerd.

Klassenouders

Elke klas een of twee klassenouder(s). Deze vormt de schakel tussen de groepsleerkracht en de andere ouders van die klas / de OR, ondersteunt de leerkracht bijvoorbeeld bij het zoeken van ouders die een uitje willen begeleiden.