Klachtenprocedure

Ouders en personeel hebben het recht op een serieuze benadering en behandeling van hun klachten. Klachten kunnen betrekking hebben op de verschillende situaties binnen de school.

We onderscheiden twee procedures:

  • Klachten over het onderwijs;
  • klachten over seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten in het onderwijs.

In het geval er een klacht is, kan een ieder zich vervoegen bij de klachtencommissie. De klachtenregeling ligt ter inzage bij de directie. Kern van de regeling is, dat er in iedere school twee interne contactpersonen zijn benoemd, bij wie men in eerste instantie de klacht kan indienen. Deze personen zullen zich verder niet inhoudelijk, maar in bemiddelende zin met een klacht gaan bezighouden: zij hebben de taak de klager te verwijzen. 33 De commissie is ingesteld door het bevoegde gezag, met instemming van de medezeggenschapsraad. Leden van de commissie werken onder strikte geheimhouding. De leden van de klachtencommissie kunt u vinden in De Infokalender, de bijlage bij dit deel van de schoolgids. De info wordt jaarlijks aangepast en bevat praktische zaken.

Wanneer u het met bepaalde zaken op school niet eens bent, dan stellen we het op prijs wanneer u in eerste instantie contact opneemt met de desbetreffende (groeps)leerkracht, intern begeleider en/of de directie van de school. Veelal zal dit tot een oplossing leiden. Mocht dit echter niet het geval zijn, dan kunt u over uw klacht in gesprek gaan met één van de contactpersonen binnen de school. Dit zijn Hanne van Veen (leerkracht) en Monique van Urk (ouder). Zij zullen u in bepaalde gevallen doorverwijzen naar de externe contactpersoon van Amstelwijs. Het heeft dan de voorkeur dat u uw klacht kort op papier zet.

Bekijk voor meer informatie Amstelwijs Klachtenregeling.