Plaatsingsbeleid

Beleid zij- instromers vanaf 4 jaar van de MKC Mio Mondo

De school wil op realistische wijze openstaan en gastvrij zijn voor alle leerlingen. Dat houdt in dat we soms aanmoedigen en soms ontmoedigen. Ook zijn er situaties waarbij we een leerling niet aannemen. Leerlingen waarvan de huidige school aangeeft dat zij gebaat zijn bij regulier en/of ander onderwijs dan montessorionderwijs – waaronder het speciaal basisonderwijs – zullen niet worden aangenomen. Hetzelfde geldt wanneer dit advies de uitkomst is van een onderzoek.

Wat verwachten wij van ouders?
Van ouders verwachten wij bij voorkeur dat zij bewust kiezen voor montessorionderwijs en in ieder geval zich verdiepen in het montessorionderwijs in het algemeen en in de werkwijze van onze school in het bijzonder. We verwachten van ouders dat zij onze werkwijze onderschrijven. Wij verwachten ook van ouders dat zij tijdens de gesprekken rondom aanmelding en plaatsing alle relevante informatie eerlijk en volledig doorgeven en dat de formulieren ook op die wijze ingevuld worden. Wij verwachten van ouders inzage in relevante onderzoeken en rapporten van de kinderen en toestemming om met specialisten / onderzoekers contact op te mogen opnemen.

Werkwijze
Ouders die komen informeren over plaatsing van hun kind op school, als zij-instromer, worden op de hoogte gesteld van onze procedure, zodat zij hiermee in kunnen stemmen. De ouders krijgen de verkorte versie ‘Beleid zij-instromers’ van de MKC Mio Mondo’ te lezen en tekenen hiervoor. Vervolgens wordt er een intake, een eerste gesprek gevoerd. De intake wordt gedaan door een lid van de directie en de intern begeleider, aan de hand van een intakeformulier. Ouders zorgen er vervolgens voor dat het ouder- en het schoolformulier ingevuld wordt en dat beide formulieren zo snel mogelijk weer bij ons terugkomen. Vervolgens zullen wij telefonisch contact opnemen met de school, met de leerkracht en / of met de intern begeleider.

Wanneer hiermee voldoende informatie ingewonnen is, zoekt school intern een plaats voor de leerling. Ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld in welke groep het kind geplaatst wordt. Er wordt definitief afgesproken wanneer de leerling op school start en of het wenselijk is dat de leerling eerst komt kennismaken of wennen.

Wanneer de informatie onvoldoende is, worden ouders daarvan op de hoogte gesteld en worden er vervolgafspraken gemaakt.
Nadat een leerling bij ons op school begonnen is, zal de leerkracht na 6-8 weken een kennismakingsgesprek hebben met de ouders, hierin wordt ook besproken hoe de leerling de start op de nieuwe school heeft gemaakt.

Aanmelden en inschrijven toekomstige vierjarigen

Uw kind mag naar de basisschool als het 4 jaar is. Wanneer uw kind 3 jaar is, kunt u uw kind op één van onze basisscholen aanmelden.

In de visie van de schoolbesturen Onderwijsgroep Amstelland en Amstelwijs moeten kinderen zoveel mogelijk in hun eigen wijk naar een basisschool kunnen. Elk kind heeft daarom voorrang op de school of scholen in de eigen wijk. Als er nog plaatsen over zijn, komen hiervoor de kinderen die verder weg wonen in aanmerking.

In Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel gaat op de basisscholen van Amstelland en Amstelwijs het toelatingsbeleid voor toekomstige vierjarigen veranderen.

Voor kinderen die vóór 1 september 2020 geboren zijn geldt het bestaande toelatingsbeleid. Deze kinderen kunnen vanaf 3 jaar worden aangemeld.

Aannamebeleid 4-jarigen

Ca 4x maal per jaar is er een open ochtend voor ouders van potentiële nieuwe leerlingen. De ouders worden geïnformeerd over de school en krijgen een rondleiding. U kunt uw kind aanmelden door het aanmeldformulier op school op te halen of aan te vragen via administratie@mkcmiomondo.nl en ingevuld in te leveren bij de directie of de administratie.

Na aanmelding krijgt u een bevestiging van aanmelden en wordt de naam van uw kind op de plaatsingslijst genoteerd. In het kader van passend onderwijs is de school verplicht extra informatie aan ouders te vragen d.m.v. een informatieformulier voordat het kind wordt toegelaten tot de school. De school beoordeelt op basis van de gegevens of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Indien geen sprake is van extra ondersteuning wordt uw kind na ontvangst van het informatieformulier toelaatbaar geachte tot de school. Wanneer er wel behoefte is aan extra ondersteuning voor uw kind dan wordt de ondersteuningsbehoefte verder in kaart gebracht evt. met de ondersteuning van een specialist van Amstelronde.

Indien de school geen passend onderwijs kan bieden aan uw kind zoekt de school binnen 6 weken na ontvangst van het informatieformulier een school die wel passend aanbod kan bieden. Deze termijn mag 1 keer met maximaal 4 weken verlengd worden.