Pestprotocol

 • Uiteraard wordt pesten bij ons op school niet getolereerd. Onder pesten wordt verstaan: (herhaaldelijk) gedrag dat door de gepeste wordt ervaren als hinderend en/of kwetsend. Hieronder valt als vanzelfsprekend: pesten op uiterlijke en persoonskenmerken, gender, culturele-, etnische- en sociale achtergrond. Wij gaan als school uit van de Montessori waarden respectvol en zorgvuldig met elkaar en onze omgeving om te gaan. Als school staan wij ervoor dat ieder kind mag zijn wie hij is.
 • Zowel het gepeste kind als de pester hebben een probleem en moeten dus worden geholpen, want er is een situatie ontstaan die scheef gegroeid is.
 • Ook de meelopers en medestanders hebben een probleem en ook zij moeten betrokken worden in een aanpak.

Route:

Er is gemeld dat een kind gepest wordt. (Door ouders, kind, leerkracht of BSO) Dan zouden de volgende stappen genomen moeten worden:

 • Contact met de leerkracht van het kind.
 • De leerkracht probeert in een gesprek met het gepeste kind te achterhalen wat er gebeurd is en wie er meededen aan het pesten. Deze zoekt naar de aanleiding van het pestgedrag.
 • Er wordt een afspraak gemaakt met het kind om nog eens te praten,eventueel met ouders erbij.
 • Aan het kind wordt gevraagd wat het wil dat er gebeurt. ( Moeten we praten met de pesters, wil je een gesprek met hen?) Respect voor wat het kind wil, staat daarbij voorop.
 • De leerkracht vertelt aan het kind welke stappen zij verder gaat ondernemen.
 • De pester wordt apart genomen
 • De leerkracht vraagt wat er gebeurd is en of de pester gemerkt heeft, dat het andere kind er last van heeft.
 • De leerkracht probeert de pester zich te laten verplaatsen in het gepeste kind. ((Terugkoppeling van het gedrag)
 • De leerkracht probeert de kinderen samen te brengen.
 • De leerkracht maakt duidelijk dat het gedrag van de pester niet geaccepteerd wordt en dat er een andere uiting gevonden moet worden voor het geconstateerde ongenoegen.
 • Ook hier worden vervolgafspraken gemaakt om te bespreken of er verandering heeft plaatsgevonden.
 • Wat betreft de meelopers en medestanders moet er vooral preventief gehandeld worden. De regels en omgangsvormen moeten duidelijk uitgelegd en besproken worden. De schoolregels moeten duidelijk zijn en regelmatig worden herhaald.
 • Laat het duidelijk zijn dat het melden van pestgedrag geen klikken is, maar een stap op de goede weg- naar een oplossing.