GMR en MR

MR

De ouders, de leerkrachten en de directie ontmoeten elkaar in de medezeggenschapsraad (MR). Ouders adviseren, gesteund door wettelijke bevoegdheden denken mee hoe de kwaliteit van het onderwijs goed blijft en soms verbeterd kan worden. De medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden: drie leerkrachten en drie ouders. De directeur heeft een informerende rol. Ouders en leerkrachten zijn uit en door hun eigen geleding voor een periode van drie jaar gekozen.

De MR heeft instemmingsbevoegdheid en adviesbevoegdheid over diverse door het schoolbestuur voorgenomen besluiten, zoals het vaststellen van het beleid m.b.t. de organisatie van de school, toelating van leerlingen, onderhoud van de school en fusies. De bevoegdheden van de raad zijn vermeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992.

De MR bevordert de openheid en het overleg op de school. De vergaderingen zijn openbaar en staan in de jaarkalender vermeld in Social Schools. Indien u aanwezig wilt zijn, verzoeken wij dat wel vooraf te melden aan de voorzitter.

Daarnaast bestaat er ook de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) van alle openbare scholen van Amstelveen verenigd in Amstelwijs. Namens MKC Mio Mondo zitten hier ook een ouder en een leerkracht in (zie hieronder meer informatie).

Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden:

 • Vanuit de ouders (OMR):
  • Max Kloosterman (Voorzitter)
  • Max Kloosterman
  • Swie Oei Roukens
 • Vanuit de leerkrachten (PMR):
  • Lara Walraven
  • Lonneke Gels
  • Neal Kaas

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het medezeggenschapsorgaan op bovenschools niveau. Elke school is met twee personen vertegenwoordigd in de GMR (een ouder en een leerkracht). De GMR heeft advies- en instemmingsrecht m.b.t. het bestuursbeleid dat alle scholen van Amstelwijs betreft. In de statuten en het GMR-reglement zijn de werkwijze en bevoegdheden vastgelegd.

De directeur-bestuurder van Amstelwijs woont elke GMR-vergadering een gedeelte bij om het bestuursbeleid toe te lichten.

 • De voorzitter van de GMR is RenĂ© Backx
 • De secretaris is Mieke Wenstedt.

De GMR vergaderingen zijn openbaar. Individuele personen dienen zich als toehoorder 48 uur voor aanvang van de GMR-vergadering aan te melden bij de secretaris van de GMR. Zodra de GMR-vergadering een besloten karakter krijgt, dient de toehoorder de vergadering te verlaten.

 • GMR lid vanuit de ouders is Swie Oei Roukens
 • GMR lid vanuit het personeel is Steffie Termaat