Ondersteuning van ontwikkeling

MKC Mio Mondo biedt een plek voor kinderen om veilig en optimaal te kunnen opgroeien en zich te ontwikkelen. We bieden kinderen en ouders een eigentijdse, uitdagende en inspirerende plek met een breed aanbod.

 

Ondersteuning

De medewerkers van Mio Mondo zorgen ervoor dat het onderwijs en opvoeding goed wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van je kind. Deze professional is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen in zijn of haar groep. De professional is daarmee de spil waar de ondersteuning en begeleiding binnen de groep om draait. Mio Mondo kent ook medewerkers die gespecialiseerd zijn in bepaalde ontwikkelgebieden. De intern begeleider coordineert de extra ondersteuning onder algehele verantwoording van de directie.

De grenzen van ons onderwijs

Wij streven er bij Mio Mondo  naar de zorg voor de kinderen, waaronder ook kinderen met een beperking, op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarin de grenzen aan de ondersteuning voor een kind wordt bereikt. Dit kan zijn indien een kind gedragsproblemen vertoont, leidend tot een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep. De leerkracht/pedagogisch medewerker, de intern begeleider en de directie overleggen dan met de ouders over te nemen maatregelen. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn dat  ouders worden gebeld als een kind de grens overschrijdt. Ook kan op school een time-out voorziening worden geregeld.

 

Behoeften

De grens aan de ondersteuning kan ook bereikt worden als een kind een beperking heeft die een zodanige verzorging of behandeling vraagt die de school onvoldoende kan bieden.

Uitgangspunt hierbij is dat Mio Mondo kijkt naar wat elk kind nodig heeft. Dit mag niet ten koste gaan van het onderwijs en opvoeding aan de andere kinderen in de groep. Een ander uitgangspunt is dat kinderen met plezier naar Mio Mondo komen, als dit niet (meer) het geval is wordt met ouders gekeken wat de oorzaak daarvan is en of het binnen de mogelijkheden van Mio Mondo ligt om hier verandering in aan te brengen. Zo niet, dan wordt met ouders gekeken naar andere mogelijkheden.

MKC Mio Mondo ziet ouders als educatief partner en vindt het daarom van belang om eventuele knelpunten samen op te lossen.

Lees hier meer over de grenzen van ons onderwijs in het Perspectief op School rapport. Of lees meer over het ondersteuningsprofiel passend onderwijs.